TOVAR V AKCII

naša cena 31,52 EUR
skladom
naša cena 112,31 EUR
skladom
naša cena 136,79 EUR
skladom

KONTAKTY

Streetkolor.sk
Ždiarska 1446/19
040 12 Košice 12
tel: +421 915 422 332
napíšte nám

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 31,54 EUR
skladom
naša cena 51,83 EUR
skladom
naša cena 20,15 EUR
skladom

ANKETA

Čo uprednostňujete pri nákupe??

Rýchlosť dodania 30% Pestrosť ponuky 23% Značkový tovar 22% Nízku cenu 24%


Záručné podmienky

Na všetky  výrobky poskytujeme záruku 24 mesiacov od dňa predaja maloobchodnému spotrebiteľovi. Pri veľkoobchodnom styku poskytujeme záruku 6 mesiacov od dátumu dodania. Pri dlhodobej spolupráci s veľkoobchodným odberateľom je záruka predĺžená na 12 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na poruchy, ktoré vznikli:

 • Nesprávnym zaobchádzaním a nedodržaním pokynov uvedených v návode na používanie
 • Opotrebovaním v dôsledku normálneho používania
 • Zanedbaním nevyhnutnej údržby, ošetrovania a čistenia výrobku
 • Nesprávnou údržbou
 • Poškodením cudzími telesami (pieskom, kamienkami)
 • Zásahom nepoverenej osoby
 • Použitím nevhodných náhradných dielov
 • Živelnou pohromou
 • Používaním náradia na účely, ktoré nezodpovedajú účelu jeho použitia
 • Zrejmým preťažením náradia v dôsledku trvalého prekračovania hornej hranice výkonu náradia
 • Z nepozornosti (pripojením na nesprávnu sieť)
 • Použitím paliva s uplynutou dobou skladovateľnosti
 • Prehriatím v dôsledku znečistenia krytu ventilátora
 • Z nesprávneho používania v prípade prenájmu náradia

Záruka sa taktiež nevzťahuje na výrobky na ktorých bol v čase platnosti záruky vykonaný zásah mimo autorizované servisné stredisko, alebo boli odovzdané (odoslané) na posúdenie a opravu v čiastočne, alebo úplne rozobratom stave. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, pri ktorých nebola prevedená prvoinštalácia oprávnenou osobou podľa § 21 - 23 vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z..

Chyby, ktoré vznikli v dôsledku chybného materiálu, alebo chybou výroby Vám budú v priebehu záručnej doby bezplatne odstránené opravou výrobku, alebo jeho výmenou za nový výrobok rovnakého typu. Ak výrobok už nie je v ponuke, bude Vám s Vaším súhlasom vymenený za technicky podobný výrobok, alebo Vám budú vrátené peniaze. Nároky vyplývajúce zo záruky môžete uplatniť iba za predpokladu, že chybný výrobok odovzdáte (odošlete) predajcovi, alebo servisnému stredisku so všetkými náležitosťami.

Práce spojené s čistením, údržbou, ošetrovaním alebo nastavovaním náradia nespadajú do rozsahu záruky.

Záručný list je dokladom práv zákazníka v zmysle § 429 Obchodného zákonníka. Je súčasťou vybraných výrobkov. Riadne vyplnený záručný list (ak bol priložený) je potrebné predložiť autorizovanému servisnému stredisku pri každej reklamácii. Vo vlastnom záujme si ho preto starostlivo uschovajte.

Predávajúci je v prípade elektronáradia povinný výrobok predviesť v činnosti, na záručnom liste vyplniť názov výrobku, jeho typové označenie, ako i ďalšie potrebné identifikačné údaje o výrobku. Záručný list musí taktiež obsahovať dátum predaja (mesiac uvedený slovom), pečiatku predajne a podpis predávajúceho. Všetky uvedené údaje musia byť do záručného listu zaznačené ihneď pri predaji výrobku nezmazateľným spôsobom. Neúplne vyplnený záručný list, alebo záručný list s pozmeňovaným (prepisovaným) obsahom pôvodných údajov, je neplatný. Ako potvrdenie o kúpe v tomto prípade slúži faktúra s dátumom dodania tovaru.

Všetky údaje, uvedené v záručnom liste a doklade o oprave musia byť čitateľné a potvrdené podpisom servisného technika. V prípade zistenia, že porucha výrobku nespadá do rozsahu záruky, všetky náklady spojené s opravou výrobku hradí po odsúhlasení opravy vlastník výrobku.

Všetky záručné opravy smú vykonávať iba pracovníci povereného autorizovaného servisného strediska.

Výrobca a predajca si vyhradzuje právo zmien.

 

V Košiciach 01.11. 2013

 


NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

KONTAKTY

Streetkolor.sk

Adresa: Ždiarska 1446/19

PSČ: 040 12 Košice 12

Email: streetkolor@streetkolor.sk

Telefón: +421 915 422 332

MDg5YzAyY